top of page

OUC Steninge

Målgrupp

OUC Steninge, beläget i Märsta, har plats för 7 flickor mellan 13 och 20år med psykosocial problematik där det även förekommer psykiskt dåligt mående som ångest, depression, trauma, ätstörning, självskada m fl. Flickorna som placeras på OUC Steninge kan även ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalen har lång erfarenhet och hög kunskap om flickor med psykiatriska svårigheter samt inom neuropsykiatriska svårigheter.
Då vi har bemanning dygnet runt samt jour med sjuksköterska har vi möjlighet att ta emot flickor med neurologiska och somatiska handikapp som exempelvis epilepsi och diabetes. Placeringar enligt SoL och LVU.

​​Behandlingsinnehåll/beskrivning av verksamheten

​​På OUC Steninge erbjuder vi en hemlik miljö som främjar trygghet, tillit och samarbete mellan ungdomar och vuxna samt förutsättningar för förändring. Varje ungdom bemöts utifrån sina behov och förutsättningarna anpassas efter ungdomens egna förmåga. Ungdomarna får, både i den befintliga miljön och i sammanhang utanför, möjlighet att träna på hur man kan förhålla sig till andra, praktiska vardagliga sysslor, få sunda regelbundna rutiner, ta hand om sin hälsa och hitta nya strategier och lösningar samt kunskap och verktyg till hur man kan kompensera för sitt ev. funktionsnedsättning.

​Varje ungdom har en individuell genomförandeplan som utformas utefter uppdrag från socialtjänst, observationer i miljön samt ungdomens egna tankar om hjälpbehov. De övergripande målen med placeringen delas upp i konkreta delmål som revideras över tid. Genomförandeplanen utgår från BBiC.

Vi använder oss av KBT som metod och förklaringsmodell i behandlingsarbetet, MI genomsyrar vårt förhållningssätt och bemötande och Structured teaching används för att skapa en förutsägbar vardag.

I vårt familjearbete utgår vi från att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Svårigheter i en familj påverkar ofta alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen. Ungdomens mentor har alltid en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kring ungdomen. Föräldrar utbildning samt familjebehandling erbjuds och stödet anpassas efter familjens behov och de mål som sätts upp.

All personal som arbetar på OUC Steninge har lång erfarenhet av vår målgrupp. Förutom relevant utbildning har alla kompetens inom både KBT och MI.  All personal har också regelbunden intern och extern handledning med legitimerad KBT-terapeut/psykolog.

​Skola/sysselsättning

Ungdomarna som bor på OUC Steninge studerar i den kommunala skolan. Viss del av studierna kan göras på behandlingshemmet om situationen kräver det. Det finns flera grundskolor och gymnasium i närområdet. Vi arbetar alltid aktivt för att hitta en lämplig skolform för ungdomarna där de kan få förutsättningar att lyckas samt har ett aktivt samarbete med aktuell skola. Alla ungdomar som är placerade hos oss ska ha någon form av daglig sysselsättning

IMG_2662.jpeg
IMG_2666.jpeg
IMG_2663.jpeg

Kontakt
Föreståndare Bo Widlund

Tel: +46 708 97 14 69
Mejl: [email protected]

 

OUC Steninge

Mångatan 38

195 58 Märsta

Tel; 070-6910227
 

bottom of page