top of page

OUC Alunda

Målgrupp

Olands Utvecklingscenter Alunda har hela Sverige som upptagningsområde och har 7 platser i avancerad behandling.

OUC Alunda tar emot flickor mellan 15 och 20 år som har sociala problem i samband med psykiskt dåligt mående ex.trauma, ångest, ätstörning, självskada, suicidtankar m.m. Flickorna kan även ha neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

Då vi har bemanning dygnet runt samt jour med sjuksköterska har vi möjlighet att ta emot flickor med neurologiska och somatiska handikapp som exempelvis epilepsi och diabetes.

Placeringar  enligt SoL och Lvu.

Behandlingsinnehåll/beskrivning av verksamheten

På Olands Utvecklingscenter erbjuder vi en hemlik miljö som är förutsägbar och anpassad efter ungdomarnas behov. Varje vecka har flickorna samtal med sin mentor där veckan struktureras och en individuell schemaplanering görs. Innehåll i planeringen kan vara fritidsaktiviteter, skola, mentorsamtal,terapisamtal, husmöte, ADL-träning och sköta sin ekonomi. Ungdomarna har individuella genomförandeplaner enligt BBIC där enskilda aktiviteter tränas som exemepelvis bussträning, social träning skola och övning i sociala interaktioner. Utöver individuella aktiveteter så är vi mycket ute på sociala evenemang där ungdomarna får träna sig på att föra sig socialt. samarbete, hänsynstagande osv. 

 En gång i veckan har vi temakväll där vi tar upp olika ämnen såsom relationer, sex och samlevnad, att vara annorlunda och utanförskap.

 Vi använder oss av KBT, MI och Structured teaching som metoder i vårt behandlingsarbete.

 I vårt familjearbete är vår grundsyn att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Svårigheter i en familj påverkar ofta alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen. Vår familjebehandlare anpassar arbetssättet till varje familj och till de mål som sätts upp. 

All personal som arbetar på Olands Utvecklingscenter har lång erfarenhet inom vår målgrupp samt relevant högskoleutbildning. I arbetsgruppen finns också MI-behandlare (MINT), sjuksköterska samt familjebehandlare.

Skola/sysselsättning

Studerar gör man i den kommunala skolan. Viss del av studierna kan man göra på behandlingshemmet om situationen kräver det. Grundskola finns på orten. Gymnasium använder vi oss av Uppsalas utbud där det finns undervisning på alla nivåer, från särgymnasium till normal nivå samt specialinriktad undervisning. Vi arbetar aktivt för att hitta lämplig skolform för våra ungdomar. 

Kontakt
Föreståndare Tove Sundgren
Tel: +46 706 91 01 59
Mejl: [email protected]

 

OUC Alunda

Foghammarsvägen 58

747 30 Alunda
Tel: 0174-100 01
Fax: 0174-100 01

bottom of page