top of page

OUC Stöd

Målgrupp

OUC Stöd är ett stödboende med inriktning för pojkar och flickor 16 – 21år som inte har möjlighet att bo hemma relaterat till stökig hemmiljö (omsorgsvikt alt. ungdomen har egna beteendesvårigheter), ensamkommande, har varit på hvb hem men som inte har möjlighet att flytta hem och är i behov av vidare stöd i öppnare former.

Beskrivning av verksamheten

Att bo på hvb hem med heldygnsvård för att sedan flytta till eget boende, stödboende med stöd ett fåtal timmar i veckan är ett väldigt stort steg. Under våra 17år som hvb hem har OUC upplevt många ungdomar som har misslyckats och återgått till destruktivt leverne då ”glappet” mellan heldygnsvård och stöd några timmar i veckan har varit för stort. 

 

OUC Stöd idé är att etablera ett kvalificerat stödboende, där det ingår dagligt stöd med pedagogiska insatser för att få en fortsatt utveckling till en autonom vardag som är hållbar under tid. OUC stöd Enköping är ett bra alternativ till heldygnsvård, där ungdomen inte kan/vill tillgodogöra sig heldygnsvård (ex ungdomar med ADHD som har svårt att tillgodogöra sig heldygnsvård), då OUC stöd Enköping har ett heltäckande koncept med dagligt stöd, beteendeträning, pedagogiska insatser mm. Dock finns det inte personal på OUC stöd nattetid, utan jour förekommer. Det för att det ska finnas en distinktion mellan heldygnsvård och stödboendet i ett led till ett självständigt liv.

Behandling/målsättning

Stödboendets uppdrag är att utveckla och stärka individens egna resurser. Bor man i stödboendet har man en aktiv roll i det egna utvecklingsarbetet, man får praktisk social och kommunikativ färdighetsträning, såväl i lägenheten som ute i samhället och på fritiden. Personalen hjälper även till med att skapa och upprätthålla nätverk kring våra boenden, för att de ska kunna få det stöd de behöver och har rätt till, från övriga delar av samhället. Personalen använder sig av både strukturella och informella samtal. De grundar sig på en rak kommunikation med ungdomarna dvs enkelhet, tydlighet och uppriktighet. Vi strävar framför allt mot att ungdomen ska få en inre motivation till att förbättra sitt liv – så att ungdomen rustar sig för att kunna klara ett eget boende

 

Personalens åtaganden av att stödja ungdomen i vardagen kan vara, (alla uppdrag är individuella); 

• Stöd med planering och strukturering av det dagliga livet.

• Stöd att motverka och bryta ev. isolering.

• Stödjande, motiverande och pedagogisk handledning.

• Motiverande stöd med hemmets skötsel.

• Motiverande stöd med hantering av mat och inköp.

• Stöd att behålla och utveckla sociala färdigheter.

• Motiverande stöd till sysselsättning och fritidsaktiviteter.

• Stöd i kontakt med hälso- och sjukvård och med medicinering.

• Stöd i kontakt med närstående, god man/ förvaltare etc.

Målet med placering i OUC stöd  är att Ungdomen ska;

• Finna en fungerande roll i samhället

• Återta ansvaret för sitt liv

• Förstå sambandet mellan handling och konsekvens

• Öka självkänslan och självförtroendet

• Lära sig att ta hand om sig själva

OBS! Öppnar 1 december -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Föreståndare Bo Widlund
Tel: +46 70 8971469
Mejl: [email protected]

 

OUC Stöd

Kristinagatan 17

745 30 Enköping
Tel: 
Fax: 0174-100 01

bottom of page