top of page

AUREA STÖDBOENDE

Stödboendet

Aura Stöd, som ingår i OUC koncernen, är ett avancerat stödboende som ligger centralt i Enköping med gångavstånd till centrum och kollektivtrafik, med pendlingsavstånd till Västerås, Uppsala samt Stockholm. De boende har en egen fullt utrustade lägenhet, 32kvm - 55kvm, alla i samma byggnad, med en personallägenhet centrerat i fastigheten. Det för att personalen ska kunna överblick av ungdomarna som bor i Aurea Stöd samt att ungdomarna ska kunna ha närhet till personal och kunna känna en trygghet i boendet.

Målgrupp 

Målgruppen är pojkar och flickor 16 - 20år främst ungdomar som har bott på HVB hem och heldygnsvård inte är aktuellt längre men behöver fortsätta arbeta med sig själv (med stöd och ev fortsatt behandling) i öppnare former. Aurea Stödpassar också de som inte kan, av någon anledning, bo hemma men som har svårt att tillgodogöra sig heldygnsvård ex ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, Autism), svårigheter inom ADL, ångest, trauma och andra beteendesvårigheter där stöd och vård behövs. Aurea stöd är ett bra alternativ till heldygnsvård, där ungdomen inte kan/vill tillgodogöra sig heldygnsvård.

Beskrivning av verksamheten

Aurea Stöd är ett stödboende med tillstånd för 7 platser, 16 – 20år, där de boende har en egen lägenhet. Att bo på hvb hem med heldygnsvård för att sedan flytta till eget boende, stödboende med stöd ett fåtal timmar i veckan är ett väldigt stort steg. Det är många ungdomar som har misslyckats och återgått till destruktivt leverne då ”glappet” mellan heldygnsvård och stödboende där det ingår ca 5 timmar i veckan har varit för stort. Aurea Stöd´s verksamhetsidé är att etablera ett kvalificerat stödboende med personal som har hög kunskap (universitetsutbildade) och lång erfarenhet av arbete med ungdomar som har bott på HVB hem, svårigheter i hemmet eller liknande och förstår den utmaningen det kan vara för unga ungdomar i övergången från HVB-hem till stödboende alt. från hemmet utan att vara rustade för vuxenlivet, till eget boende. Aura Stöd erbjuder ett heltäckande koncept med dagligt stöd, beteendeträning, pedagogiska insatser mm. Dock finns det inte personal på Aurea Stöd nattetid, jour förekommer. Det för att det ska finnas en distinktion mellan heldygnsvård och stödboendet i ett led till ett självständigt liv.

Aurea Stöd erbjuder två olika koncept, där båda koncepten ger mer stöd än traditionella stödboende. Nivå 2 är likställd, pedagogiskt och terapeutiskt, med hvb vård men i öppnare former.

 

Stöd nivå 1

Ingår dagligt stöd, 10 timmar/vecka, med stöd och pedagogiska insatser för att få en fortsatt utveckling till en autonom vardag som är hållbar under tid. Förutom ett eget boende innebär insatsen individuellt anpassat stöd och hjälp utifrån den placerades såväl känslomässiga som praktiska behov. Exempel på stöd och hjälp är stöd i ekonomi, kosthållning, struktur i vardagen, studier, annan sysselsättning, kontakt med olika instanser och aktörer i samhället samt involvering av föräldrar och övrigt nätverk.

 

Stöd nivå 2

Ingår det som är beskrivet i Nivå 1. Utöver Nivå 1 ingår ett heltäckande koncept med dagligt stöd, beteendeträning, terapi samt pedagogiska insatser mm. De metoder som Aurea Stöd använder är vetenskapliga och kliniskt beprövade. Man får praktisk social och kommunikativ färdighetsträning, såväl i lägenheten som ute i samhället och på fritiden. För att nå de uppsatta målen får ungdomen ta del av Aurea stöds behandlingsteam som består av beteendevetare, pedagog och sjuksköterska. 
 

Behandling/målsättning

Stödboendets uppdrag är att utveckla och stärka individens egna resurser. Bor man i stödboendet har man en aktiv roll i det egna utvecklingsarbetet, man får praktisk social och kommunikativ färdighetsträning, såväl i lägenheten som ute i samhället och på fritiden. Personalen hjälper även till med att skapa och upprätthålla nätverk kring våra boenden, för att de ska kunna få det stöd de behöver och har rätt till, från övriga delar av samhället. Personalen använder sig av både strukturella och informella samtal. De grundar sig på en rak kommunikation med ungdomarna dvs enkelhet, tydlighet och uppriktighet. Vi strävar framför allt mot att ungdomen ska få en inre motivation till att förbättra sitt liv – så att ungdomen rustar sig för att kunna klara ett eget boende

 

Personalens åtaganden av att stödja ungdomen i vardagen kan vara, (alla uppdrag är individuella); 

• Stöd med planering och strukturering av det dagliga livet.

• Stöd att motverka och bryta ev. isolering.

• Stödjande, motiverande och pedagogisk handledning.

• Motiverande stöd med hemmets skötsel.

• Motiverande stöd med hantering av mat och inköp.

• Stöd att behålla och utveckla sociala färdigheter.

• Motiverande stöd till sysselsättning och fritidsaktiviteter.

• Stöd i kontakt med hälso- och sjukvård och med medicinering.

• Stöd i kontakt med närstående, god man/ förvaltare etc.

Målet med placering i OUC stöd  är att Ungdomen ska;

• Finna en fungerande roll i samhället

• Återta ansvaret för sitt liv

• Förstå sambandet mellan handling och konsekvens

• Öka självkänslan och självförtroendet

• Lära sig att ta hand om sig själva

OBS! Öppnar i mars -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Föreståndare Bo Widlund
Tel: +46 70 8971469
Mejl: [email protected]

 

OUC Stöd

Kristinagatan 17

745 30 Enköping
Tel: 
Fax: 0174-100 01

bottom of page