top of page
OLANDS UTVECKLINGSCENTER
__________________________________________

OUC Steninge: Flickor 13-20 år

OUC Alunda: Flickor 15-20 år

Aurea Stöd: Flickor och pojkar 16-21 år  

Olands Utvecklingscenter är ett vårdbolag som arbetar småskaligt, med stor framgång sedan 2007, och är specialister för flickor som har sociala svårigheter i samband med psykiskt dåligt mående med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Olands UtvecklingsCenter är speciellt kunniga inom flickor som har  autism. Vi som medverkade till uppstarten av Olands Utvecklingscenter arbetade inom barn och ungdomspsykiatrin och upplevde en tendens att neuropsykiatriska diagnoser och psykiskt dåligt mående ökade i omfattning bland ungdomarna och därmed också vårdbehovet, framförallt för flickor. Sedan start har Olands UtvecklingsCenter utvecklat en pedagogik och ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt i arbetet med flickor som har sociala problem i samband med psykiska svårigheter som trauma, ångest, depression, ätstörning, självskada m fl. samt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Olands UtvecklingsCenters framgångsrecept är framförallt småskalighet, kunskap, personaltäthet och samverkan. Då personalen har goda kunskaper inom psykiatri så har enheterna en hög tolerans gällande psykiskt dåligt mående samt tolerant mot "bakslag".
Vår målsättning är att flickorna ska bli autonoma efter sina egna förutsättningar och få ett kvalitativt liv där de kan utvecklas till en trygg vuxen individ.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU

BEHANDLING

Kognitiv beteendeterapi
 

På våra behandlingshem arbetar vi enligt kognitivt beteendeterapeutiska metoder, den mest utvärderade behandlingsmetoden inom målgruppen. Behandlingsformen bygger på olika tekniker där man arbetar med positiv uppmärksamhet i kombination med tydlighet och struktur. Fokus läggs på olika beteendens funktion och vad som vidmakthåller dessa. Detta görs både i situationer som uppstår i vardagen samt i regelbundna behandlingssamtal. I KBT utgår man från att tanke, känsla och handling har en ömsesidig påverkan på varandra och förändrar man en del så påverkas även övriga delar. I behandlingen kan ingå att öva sociala färdigheter, lära sig att identifiera olika känslor samt kunna hantera dessa på ett funktionellt sätt och få en större förståelse för egna reaktioner och handlande,

 

MI (Motiverande Intervju)

 

I det motiverande samtalet, där fokus alltid ligger på positiv förändring, får ungdomen hjälp att belysa och gradera för och nackdelar i en förändringsprocess samt identifiera hinder och möjligheter. Ungdomen får, med hjälp av personalens förhållningssätt, verktyg att hitta sin egen motivation till förändring. MI har som utgångspunkt att möta ungdomen där denne befinner sig för att skapa delaktighet och samarbete kring förändringsarbetet. MI används som ett av flera verktyg i arbetet med att stödja ungdomen mot en positiv, fungerande vardag och ett självständigt liv.

 

Structure teaching

 

Structure teaching handlar dels om att utveckla ungdomens förmågor och färdigheter inom vardagslivets alla funktionsområden och dels om att anpassa eller förklara miljön så att den blir begriplig och förutsägbar och därmed mindre stressande för ungdomen. Detta sker genom att aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. Ungdomens planering görs i samarbete med denne, bland annat i form av ett individuellt anpassat schema där det tydligt framgår vad som kommer att hända under dagen.

Familjearbete

 

Familjebehandlarna anpassar arbetssättet till varje familj och till de mål som sätts upp. Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Svårigheter i en familj påverkar ofta alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete. Vårt viktigaste verktyg är samtal och ofta handlar familjearbetet om att hitta nya kommunikationsvägar och att ta tillvara och utveckla familjemedlemmarnas egna möjligheter och resurser. Förändringsarbetet har alltid sin utgångspunkt i ungdomens samt familjens behov. Familjebehandlaren upprättar tillsammans med familjen en individuellt utformad behandlings- och åtgärdsplan. Målet är varaktig förändring.

BEHANDLING
KVALITETSSÄKRING

KVALITETSSÄKRING & SAMVERKAN

Målsättning
 

Olands Utvecklingscenter har etablerats för att kunna hjälpa individer med sociala svårigheter, i samband med psykiatriska svårigheter, till en fungerande vardag där individen ska känna sig trygg och välkommen. Några av Olands Utvecklingscenters enheter har specialiserat sig gentemot ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska / psykiatriska svårigheter där bidiagnoser som trauma, ångest, ätstörning, suicidtankar, depression och psykotiska skov kan förekomma.

Den enskildes vård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att Olands Utvecklingscenter ska tillämpa sådana metoder som är verkningsfulla och som gör att man har möjlighet att uppnå syftet med en placering hos oss. Den enskilde ska erbjudas individuella insatser utifrån dennes resurser, svårigheter och behov. De insatser som förekommer under placeringen ska dokumenteras i genomförandeplanen. Insatserna planeras i samråd med ungdom, vårdnadshavare och placerande socialsekreterare.

 

Kvalitetssystem
 

Olands Utvecklingscenter har utarbetat ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter vår verksamhet och policy samt är förenligt med Socialstyrelsens SOSFS 2011:9, ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

 

Ramavtal
 

Vi har ramavtal med flertalet kommuner i landet.

CONTACT

KONTAKT

Verksamhetschef Bo Widlund
Tel: 070-897 14 69
Mejl: [email protected]

Fax: 0174-10001

Vid placeringsförfrågan vänligen kontakta respektive enhet. 

OUC Alunda

Föreståndare Tove Sundgren
Tel: 070-691 01 59
Mejl: [email protected]

HVB hemmet 

Tel: 0174-10001

OUC Steninge

Föreståndare Bo Widlund

Tel: 070-897 14 69
Mejl: [email protected]

HVB hemmet

Tel: 070-691 02 27

Aurea Stöd

Föreståndare Bo Widlund
Tel; 070-8971469
Mejl; [email protected]

Stödboendet

Tel; 070-6910228

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page