top of page
OLANDS UTVECKLINGSCENTER
__________________________________________

Vi har ledig plats.

OUC Steninge: Flickor 13-20år

OUC Alunda: Flickor 15-20 år

Olands Utvecklingscenter är ett litet vårdbolag som startades 2007 och är specialister på ungdomar inom neuropsykiatri och/eller psykiskt dåligt mående. Vi som medverkade till uppstarten av Olands Utvecklingscenter arbetade inom barn och ungdomspsykiatrin och upplevde en tendens att neuropsykiatriska diagnoser och psykiskt dåligt mående ökade i omfattning bland ungdomarna och därmed också vårdbehovet. Sedan start har Olands Utvecklingscenter utvecklat en pedagogik och ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt i arbetet med ungdomar som har sociala problem i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska svårigheter som trauma, ångest, depression, ätstörning, självskada m.m. Förutom pedagogiken och arbetssättet så är vårt framgångsrecept småskalighet, kunskap, personaltäthet och samverkan. Då personalen har goda kunskaper inom psykiatri så har enheterna en hög tolerans gällande psykiskt dåligt mående samt tolerant mot "bakslag"
Vår ambition är att utveckla en kompetent vårdkedja inom behandling och boende för ungdomar/unga vuxna som har sociala problem i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska  svårigheter.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU

BEHANDLING

Kognitiv beteendeterapi
 

På våra behandlingshem arbetar vi enligt kognitivt beteendeterapeutiska metoder, den mest utvärderade behandlingsmetoden inom målgruppen. Behandlingsformen bygger på olika tekniker där man arbetar med positiv uppmärksamhet i kombination med tydlighet och struktur. Fokus läggs på olika beteendens funktion och vad som vidmakthåller dessa. Detta görs både i situationer som uppstår i vardagen samt i regelbundna behandlingssamtal. I KBT utgår man från att tanke, känsla och handling har en ömsesidig påverkan på varandra och förändrar man en del så påverkas även övriga delar. I behandlingen kan ingå att öva sociala färdigheter, lära sig att identifiera olika känslor samt kunna hantera dessa på ett funktionellt sätt och få en större förståelse för egna reaktioner och handlande,

 

MI (Motiverande Intervju)

 

I det motiverande samtalet, där fokus alltid ligger på positiv förändring, får ungdomen hjälp att belysa och gradera för och nackdelar i en förändringsprocess samt identifiera hinder och möjligheter. Ungdomen får, med hjälp av personalens förhållningssätt, verktyg att hitta sin egen motivation till förändring. MI har som utgångspunkt att möta ungdomen där denne befinner sig för att skapa delaktighet och samarbete kring förändringsarbetet. MI används som ett av flera verktyg i arbetet med att stödja ungdomen mot en positiv, fungerande vardag och ett självständigt liv.

 

Structure teaching

 

Structure teaching handlar dels om att utveckla ungdomens förmågor och färdigheter inom vardagslivets alla funktionsområden och dels om att anpassa eller förklara miljön så att den blir begriplig och förutsägbar och därmed mindre stressande för ungdomen. Detta sker genom att aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. Ungdomens planering görs i samarbete med denne, bland annat i form av ett individuellt anpassat schema där det tydligt framgår vad som kommer att hända under dagen.

Familjearbete

 

Familjebehandlarna anpassar arbetssättet till varje familj och till de mål som sätts upp. Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Svårigheter i en familj påverkar ofta alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete. Vårt viktigaste verktyg är samtal och ofta handlar familjearbetet om att hitta nya kommunikationsvägar och att ta tillvara och utveckla familjemedlemmarnas egna möjligheter och resurser. Förändringsarbetet har alltid sin utgångspunkt i ungdomens samt familjens behov. Familjebehandlaren upprättar tillsammans med familjen en individuellt utformad behandlings- och åtgärdsplan. Målet är varaktig förändring.

BEHANDLING
KVALITETSSÄKRING

KVALITETSSÄKRING & SAMVERKAN

Målsättning
 

Olands Utvecklingscenter har etablerats för att kunna hjälpa individer med sociala svårigheter, i samband med psykiatriska svårigheter, till en fungerande vardag där individen ska känna sig trygg och välkommen. Några av Olands Utvecklingscenters enheter har specialiserat sig gentemot ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska / psykiatriska svårigheter där bidiagnoser som trauma, ångest, ätstörning, suicidtankar, depression och psykotiska skov kan förekomma.

Den enskildes vård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att Olands Utvecklingscenter ska tillämpa sådana metoder som är verkningsfulla och som gör att man har möjlighet att uppnå syftet med en placering hos oss. Den enskilde ska erbjudas individuella insatser utifrån dennes resurser, svårigheter och behov. De insatser som förekommer under placeringen ska dokumenteras i genomförandeplanen. Insatserna planeras i samråd med ungdom, vårdnadshavare och placerande socialsekreterare.

 

Kvalitetssystem
 

Olands Utvecklingscenter har utarbetat ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter vår verksamhet och policy samt är förenligt med Socialstyrelsens SOSFS 2011:9, ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

 

Ramavtal
 

Vi har ramavtal med flertalet kommuner i landet.

CONTACT

KONTAKT

Verksamhetschef Bo Widlund

Tel: +46 708 97 14 69
Mejl: [email protected]

Fax: 0174-10 0 01

Vid placeringsförfrågan vänligen kontakta respektive enhet. 

OUC Alunda

Föreståndare Tove Sundgren
Tel: +46 706 91 01 59
Mejl: [email protected]

HVB hemmet 

Tel: 0174-10001

OUC Steninge

Föreståndare Bo Widlund

Tel: +46 708 97 14 69
Mejl: [email protected]

HVB hemmet

Tel: 0706-910227

Postadress & Huvudkontor

Olands Utvecklingscenter
Grafikgatan 12
754 54 Uppsala

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page