© 2017 av Olands Utvecklingscenter.

OUC LUNDEN
_____________________________________

Målgrupp

OUC Lunden har hela Sverige som upptagningsområde och har 5 platser i avancerad behandling.  Vi tar emot pojkar mellan 15 och 20 år som har sociala problem i samband med neuropsykitriska/psykiska svårigheter som trauma, depression, ångest m.m. Placeringar enligt SoL och LVU. Då vi har bemanning dygnet runt samt jour med sjuksköterska har vi möjlighet att ta emot pojkar med neurologiska och somatiska handikapp som exempelvis epilepsi och diabetes.

 Vi har även 2 platser i stödboende med dygnetrunt bemanning.

Behandlingsinnehåll/beskrivning av verksamheten

På OUC Lunden erbjuder vi en hemlik miljö som är förutsägbar och anpassad efter ungdomens behov. Varje vecka har pojkarna samtal med sin mentor där veckan struktureras och en individuell schemaplanering görs. Innehåll i planeringen kan vara fritidsaktiviteter, skola, mentorsamtal, terapisamtal, husmöte, ADL-träning och att sköta sin ekonomi. Ungdomarna har individuella genomförandeplaner enligt BBIC där enskilda aktiviteter tränas som exempelvis bussträning, social träning, skola och övning i sociala interaktioner. Utöver individuella aktiviteter så är vi mycket ute på sociala evenemang där ungdomarna får träna sig på att föra sig socialt, samarbete och hänsynstagande.

 Vi använder oss av KBT, MI och Structured teaching som metoder i vårt behandlingsarbete.

 I vårt familjearbete är vår grundsyn att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Svårigheter i en familj påverkar ofta alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen. Vår familjebehandlare anpassar arbetssättet till varje familj och till de mål som sätts upp.

All personal som arbetar på OUC Lunden har lång erfarnhet av vår målgrupp samt relevant högskoleutbildning. I arbetsgruppen finns också MI-behandlare (MINT), sjuksköterska samt familjebehandlare.

 

Skola/sysselsättning

Studerar gör man i den kommunala skolan. Viss del av studierna kan göras på behandlingshemmet om situationen kräver det. Grundskola och gymnasium finns på orten och ligger nära OUC Lunden. Vi arbetar aktivt med att hitta lämplig skolform för ungdomen som denne kan tillgodogöra sig. Behandlingssamordnaren har ett aktivt samarbete med skolans specialpedagog samt att mentorn har regelbundn kontakt med ungdomens ansvariga lärare. Vi stödjer ungdomarna med läxläsning, som ofta schemaläggs på behandlingshemmet. Är inte skolgång aktuellt medverkar vi till en anpassad praktikplats.

Kontakt
Föreståndare Bo Widlund

mobil: +46 708 97 14 69
bo.widlund.ouc@telia.com

 

Bitr. Föreståndare Eva Fjärstedt

mobil: +46 727 43 02 34

eva.fjarstedt.ouc@telia.com

OUC Lunden

Gävlevägen 69 och 71

815 36 Tierp
tel: 0293- 719 20
fax: 0293- 719 20